Všeobecné obchodní podmínky do 15.2.2023

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou smlouvou, kterou uzavíráme s našimi uživateli, abychom jim mohli poskytovat naše služby. Bez uzavření této smlouvy není možné iÚčto používat.

Smlouva je uzavírána elektronicky aktivním souhlasem s těmito obchodními podmínkami a na základě potvrzení vaší emailové adresy nebo přihlášením do aplikace. Jako aktivní souhlas je bráno zaškrtnutí políčka, bez kterého není možné pokračovat v používání aplikace iÚčto.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Provozovatelem internetové aplikace na doméně iucto.cz (dále jen „Aplikace“) je společnost Direct Accounting s.r.o., se sídlem V kolkovně 921/3, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČ 284 99 638, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146098 (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2. Definice a interpretace

„Cena“ znamená cenu za Služby, která je v případě Účetního balíčku Služeb určena Cenovými tarify a v případě Daňového poradenství, Vedení účetnictví a daňové evidence a Zpracování mezd určená na základě individuální dohody Provozovatele a Uživatele.

„Cenové tarify“ znamená balíčky Služeb poskytovaných Provozovatelem s názvem START, STANDARD, POKROČILÝ a PREMIUM.

„Daňové poradenství“ znamená poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „Daně„), jakož i ve věcech, které s Daněmi přímo souvisejí, prostřednictvím fyzické osoby  zapsané v seznamu daňových poradců ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

„Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

„Osobní údaje“ znamenají jakákoliv údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, na základě kterých je možné Uživatele, kterým je fyzická osoba podnikatel, přímo či nepřímo identifikovat.

„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem na jejímž základě dochází k poskytování Služeb. Nedílnou součást Smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky. Provozoval a Uživatel se dohodly, že závazkové vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.

„Služby“ znamená tyto služby poskytované Provozovatelem na základě Smlouvy: Daňové poradenství, Účetní balíček Služeb, Vedení účetnictví a daňové evidence a Zpracování mezd.

„Uzavření Smlouvy“ znamená přijetí veřejného návrhu Provozovatele na uzavření Smlouvy ve smyslu § 276 Obchodního zákoníku ze strany Uživatele. K přijetí dochází registrací Uživatele v Aplikaci, odesláním přístupových údajů Uživateli Provozovatelem na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci a následnou aktivací Účtu Uživatele ze strany Uživatele.  Odesláním registrace Uživatel výslovně stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

„Uživatel“ znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která projeví vůli využívat Služeb Provozovatele. Jelikož jsou Služby Provozovatele určeny pro fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby, Provozovatel neposkytuje Služby fyzickým osobám spotřebitelům ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, v platném znění a má právo s takovým Uživatelem Smlouvu neuzavřít.

„Účet Uživatele“ znamená  účet Uživatele v Aplikaci, prostřednictvím kterého jsou Uživateli poskytovány Služby Provozovatelem.

„Účetní balíček Služeb“ znamená balíček Služeb, který se liší podle Cenových tarifů a obsahuje následující Služby:

– v balíčku služeb START poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat během prvních 14 dní 100 účetních dokladů bezplatně;

– v balíčku služeb STANDARD poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat neomezený počet účetních dokladů, podklady pro DPH a základní přehledy;

– v balíčku služeb POKROČILÝ poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat neomezený počet účetních dokladů, podklady pro DPH, základní přehledy a export do Excelu;

– v balíčku služeb PREMIUM poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat neomezený počet účetních dokladů, podklady pro DPH, základní přehledy, export do Excelu a manažerské reporty.

„Vedení účetnictví a daňové evidence“ znamená vedení účetnictví a daňové evidence ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, případně dalších souvisejících právních předpisů.

„Zpracování mezd“ znamená následující Služby poskytované Provozovatelem: zpracování mezd, zpracování ročního zúčtování daní, evidence mzdových listů a výkazů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, zastupování při jednání na kontrolách České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je závazek Provozovatele poskytnout Uživateli Služby a závazek Uživatele zaplatit za Služby Cenu Provozovateli.

4. Platební podmínky

4.1 Cena může být Uživatelem uhrazena pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele na základě faktury vystavené Provozovatelem. Splatnost faktury je 15 dnů.

4.2 Provozovatel není povinen poskytnout Služby Uživateli před úhradou Ceny.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

5.1 Provozovatel se zavazuje uchovávat účetní doklady a údaje, které Uživatel uloží do Aplikace, nejméně po dobu 5 let a umožnit dodatečnou úpravu a zpracování těchto účetní dokladů a údajů.

5.2 Provozovatel nenese odpovědnost za účetní doklady a údaje, které Uživatel uloží do Aplikace.

5.3 Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití přístupového jména a hesla k Účtu Uživatele.

5.4 Provozovatel dále nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě vyšší moci. V případě takové události oznámí Provozovatel nemožnost plnění neprodleně Uživateli.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel se zavazuje užívat Služby v souladu s právním řádem České republiky.

6.2 Uživatel nese odpovědnost za udržení svého přístupového jména a hesla k Účtu Uživatele v tajnosti.

6.3 Uživatel je povinen poskytnout při uzavření Smlouvy pravdivé údaje o své osobě.

6.4 Uživatel se tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu vznikne nebo může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, kterých se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

6.5 Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

7. Ukončení Smlouvy

7.1 Smlouvu lze ukončit (i) dohodou Provozovatele a Uživatele, (ii) odstoupením od Smlouvy učiněném Provozovatelem nebo Uživatelem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami nebo (iii) výpovědí Smlouvy.

7.2 Provozovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy když:

 1. bude Uživatel v prodlení s úhradou Ceny; nebo
 2. dojde k hrubému porušení povinností Uživatele plynoucích ze Smlouvy.

V případě, že Provozovatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v bodě b) výše, nevzniká Uživatelovi nárok na vrácení Ceny.

7.3 Uživatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě hrubého porušení povinností Provozovatele plynoucích ze Smlouvy.

7.4 Každá smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět ve 3 měsíční výpovědní lhůtě.

7.5 V případě uzavření písemné smlouvy, musí být odstoupení od této Smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu a výpověď Smlouvy kteroukoli ze stran Smlouvy učiněno písemnou formou.

8. Ochrana Osobních údajů a marketingová komunikace

8.1 Ochranu osobních dat Uživatele a ochranu osobních dat subjektů údajů Uživatele upravuje příloha č.1 Zásady ochrany osobních údajů.

9. Aplikace Provozovatele

9.1 Přístup a používání Aplikace je bezplatné.

9.2 Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být ve výjimečných případech přístup do Aplikace omezen nebo přerušen.

9.3 Provozovatel je držitelem příslušných autorských práv v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění. Obsah Aplikace nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.

10.2 Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí Obchodním zákoníkem.

10.3 Všeobecné obchodní podmínky si Provozovatel vyhrazuje kdykoliv změnit. Pro Uživatele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněné v den uzavření Smlouvy.

10.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018.

Příloha č.1

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) doplňují Všeobecné obchodní podmínky a slouží zároveň také jako Zpracovatelská smlouva.

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady i Všeobecné obchodní podmínky přečetli a rozumíte jim.

Kdo je aktérem

Direct Accounting s.r.o. (dále jen Provozovatel)

a

Uživatel

Co je předmětem

Aplikace online účetnictví iÚčto.cz dostupná na doméně iucto.cz provozována Provozovatelem (dále jen Aplikace) a Služby poskytované Provozovatelem.

Legislativní rámec

Tyto Zásady popisují, jak Provozovatel nakládá s osobními údaji fyzických osob, přičemž Provozovatel dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen GDPR).

Definice pojmů

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen Subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 3. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 4. Zpracovatelem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Role

 1. Provozovatel vystupuje ve vztahu k Uživateli v roli Správce údajů a v roli Zpracovatele údajů.
 2. Provozovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování Aplikace a Služeb a poskytnutí podpory Uživateli při používání Aplikace a Služeb v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Aplikace zakázáno.
 3. Uživatel je vůči svým Subjektům údajů v postavení Správce údajů. Provozovatel se v tomto případě řídí výhradně instrukcemi, kterými je pověřen pokyny ze strany Uživatele.

Osobní údaje

Provozovatel spravuje tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace
 • certifikát EET (pokud v Aplikaci používáte EET)
 • vyobrazení vašeho vlastnoručního podpisu, pokud si přejete, jej na fakturách uvádět
 • heslo – pro ověření Uživatele
 • technické údaje – odkud uživatel přišel na doménu iucto.cz, pro statistické účely
 • veškerou korespondenci (např. přes email, chat, v aplikaci) s uživatelskou podporou Aplikace
 • na marketingovém webu pro statistické účely návštěvy a akce Uživatele (například založení nového účtu, testování změn designu)
 • dobrovolné odpovědi Uživatele na ankety Provozovatele
 • záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu

Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy

Proč

 1. Osobní údaje spravujeme nebo zpracováváme proto, aby mohl Uživatel plnohodnotně používat Aplikaci a využívat Služby pro účely, k jakému slouží – tedy vedení účetnictví a s tím spojené úkony, které ukládají české zákonné normy.
 2. Dále také pro marketingové účely ovšem pod podmínkou, že žádné údaje nejsou předávány třetím stranám (vyjma společností pověřených Provozovatelem za účelem provozu a propagace Aplikace).
 3. Uživatel uděluje Provozovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Provozovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 4. V některých případech zpracováváme osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů Provozovatele a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.
 5. Provozovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude mj. zabezpečeno dle čl. 28 GDPR.

Jak dlouho

Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu, a 24 měsíců po jeho skončení, pokud zákon neukládá jinak. Lhůta pro zpracování může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@iucto.cz.
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od Provozovatele, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba Aplikace, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech Provozovatele.
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro Provozovatelem pověřené zpracovatele.

Všeobecné obchodní podmínky platné do 24. 5. 2018

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení