Všeobecné obchodní podmínky (platné do 25.5.2018)

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Provozovatelem internetové stránky https://www.iucto.cz (dále jen „Internetová stránka“) je společnost Direct Accounting s.r.o., se sídlem Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 284 99 638, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146098 (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2. Definice a interpretace

Cena“ znamená cenu za Služby, která je v případě Účetního balíčku Služeb určena Cenovými tarify a v případě Daňového poradenství, Vedení účetnictví a daňové evidence a Zpracování mezd určená na základě individuální dohody  Provozovatele a Uživatele.

Cenové tarify“ znamená balíčky Služeb poskytovaných Provozovatelem s názvem ZDARMA, STANDARD, POKROČILÝ a PREMIUM, přičemž Cenový tarif ZDARMA je zdarma, Cenový tarif STANDARD je za cenu od 250 Kč měsíčně, Cenový tarif POKROČILÝ je za cenu od 450 Kč měsíčně a Cenový tarif PREMIUM je za cenu od 550 Kč měsíčně.

Daňové poradenství“ znamená poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „Daně„), jakož i ve věcech, které s Daněmi přímo souvisejí, prostřednictvím fyzické osoby  zapsané v seznamu daňových poradců ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Osobní údaje“ znamenají jakákoliv údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, na základě kterých je možné Uživatele, kterým je fyzická osoba podnikatel , přímo či nepřímo identifikovat.

Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem na jejímž základě dochází k poskytování Služeb. Nedílnou součást Smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky. Provozoval a Uživatel se dohodly, že závazkové vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.

Služby“ znamená tyto služby poskytované Provozovatelem na základě Smlouvy: Daňové poradenství, Účetní balíček Služeb, Vedení účetnictví a daňové evidence a Zpracování mezd.

Uzavření Smlouvy“ znamená přijetí veřejného návrhu Provozovatele na uzavření Smlouvy ve smyslu § 276 Obchodního zákoníku ze strany Uživatele. K přijetí dochází registrací Uživatele na Internetové stránce, odesláním přístupových údajů Uživateli Provozovatelem na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci a následnou aktivací Účtu Uživatele ze strany Uživatele.  Odesláním registrace Uživatel výslovně stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Uživatel“ znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která projeví vůli využívat Služeb Provozovatele. Jelikož jsou Služby Provozovatele určeny pro fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby, Provozovatel neposkytuje Služby fyzickým osobám spotřebitelům ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a má právo s takovým Uživatelem Smlouvu neuzavřít.

Účet Uživatele“ znamená  účet Uživatele na Internetové stránce, prostřednictvím kterého jsou Uživateli poskytovány Služby Provozovatelem.

Účetní balíček Služeb“ znamená balíček Služeb, který se liší podle Cenových tarifů a obsahuje následující Služby:

–      v balíčku služeb ZDARMA poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat 100 účetních dokladů;

–      v balíčku služeb STANDARD poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat neomezený počet účetních dokladů, podklady pro DPH  a základní přehledy;

–      v balíčku služeb POKROČILÝ poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat neomezený počet účetních dokladů, podklady pro DPH, základní přehledy a export do Excelu;

–      v balíčku služeb PREMIUM poskytuje Provozovatel Uživateli možnost získat neomezený počet účetních dokladů, podklady pro DPH, základní přehledy, export do Excelu a manažerské reporty.

Vedení účetnictví a daňové evidence“ znamená vedení účetnictví a daňové evidence ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, případně dalších souvisejících právních předpisů.

Zpracování mezd“ znamená následující Služby poskytované Provozovatelem: zpracování mezd, zpracování ročního zúčtování daní, evidence mzdových listů a výkazů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, zastupování při jednání na kontrolách České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech.

3.        Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je závazek Provozovatele poskytnout Uživateli Služby a závazek Uživatele zaplatit za Služby Cenu Provozovateli.

4.        Platební podmínky

4.1 Cena může být Uživatelem uhrazena pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele na základě faktury vystavené Provozovatelem. Splatnost faktury je 15 dnů.

4.2 Provozovatel není povinen poskytnout Služby Uživateli před úhradou Ceny.

5.        Práva a povinnosti Provozovatele

5.1 Provozovatel se zavazuje uchovávat účetní doklady a údaje, které Uživatel uloží do aplikací na Internetové stránce, nejméně po dobu 5 let a umožnit dodatečnou úpravu a zpracování těchto účetní dokladů a údajů.

5.2 Provozovatel nenese odpovědnost za účetní doklady a údaje, které Uživatel uloží do aplikací na Internetové stránce.

5.3 Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití přístupového jména a hesla k Účtu Uživatele.

5.4 Provozovatel dále nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě vyšší moci. V případě takové události oznámí Provozovatel nemožnost plnění neprodleně Uživateli.

6.        Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel se zavazuje užívat Služby v souladu s právním řádem České republiky.

6.2 Uživatel nese odpovědnost za udržení svého přístupového jména a hesla k Účtu Uživatele v tajnosti.

6.3 Uživatel je povinen poskytnout při uzavření Smlouvy pravdivé údaje o své osobě.

6.4 Uživatel se tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu vznikne nebo může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, kterých se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

6.5 Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

7.        Ukončení Smlouvy

7.1 Smlouvu lze ukončit (i) dohodou Provozovatele a Uživatele, (ii) odstoupením od Smlouvy učiněném Provozovatelem nebo Uživatelem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami nebo (iii) výpovědí Smlouvy.

7.2 Provozovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy když:

a) bude Uživatel v prodlení s úhradou Ceny; nebo

b) dojde k hrubému porušení povinností Uživatele plynoucích ze Smlouvy.

V případě, že Provozovatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v bodě b) výše, nevzniká Uživatelovi nárok na vrácení Ceny.

7.3 Uživatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě hrubého porušení povinností Provozovatele plynoucích ze Smlouvy.

7.4 Každá smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět ve 3 měsíční výpovědní lhůtě.

7.5 Odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu a výpověď Smlouvy kteroukoli ze stran Smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

8.        Ochrana Osobních údajů a marketingová komunikace

8.1 V souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, který je fyzickou osobou podnikatelem, může mít Provozovatel přístup k Osobním údajům. Uzavřením Smlouvy projevuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním a použitím Osobních údajů ze strany Provozovatele v rozsahu a za podmínek níže uvedených.

8.2 Uživatel, který je fyzickou osobou podnikatelem, je oprávněn písemně požádat Provozovatele o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, jakožto i odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3 Uživatel uzavřením Smlouvy projevuje svůj souhlas se zasíláním e-mailů týkajících se Smlouvy a zpráv o dalších službách, které nabízí Provozovatel. Tyto zprávy jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud Uživatel s jejich zasíláním nesouhlasí, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli.

8.4 Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních a informačních emailů, jeho údaje však nebudou předány třetí straně.

9.        Internetová stránka Provozovatele

9.1 Přístup a používání Internetové stránky je bezplatné.

9.2 Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být ve výjimečných případech přístup k Internetové stránce omezen nebo přerušen.

9.3 Provozovatel je držitelem příslušných autorských práv v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění. Obsah Internetové stránky nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

10.     Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.

10.2 Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí Obchodním zákoníkem.

10.3 Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na Internetové stránce, si Provozovatel vyhrazuje kdykoliv změnit. Pro Uživatele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na Internetové stránce v den uzavření Smlouvy.

10.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2016.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení