Víte co je účetní rozvaha a kde ji v iÚčto najdete?

Účetní rozvaha je výkaz o majetku podniku či firmy. Podle ní lze zjistit, kolik majetku společnost k danému dni vlastní a jak ho získala. Samotná rozvaha má pouze omezenou vypovídací hodnotu, protože z ní je možné vyčíst stav majetku firmy k danému dni. Jinými slovy, je to taková foto momentka účetnictví. Rozvaha má dvě strany – aktiva a pasiva. V iÚčto naleznete rozvahu v sekci reporty.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Účetní rozvaha je výkaz o majetku podniku či firmy.

Aktivy je myšlen majetek účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že se jedná o automobily, stroje, peníze atd., které si lze osahat, tak je problém aktiv vcelku jednoduchý. Mělo by se upřesnit, že ne všechna aktiva jako například software jsou „hmatem“ kontrolovatelná. Musíme počítat i s pohledávkami, což je také majetek spadající do aktiv, jen ho zrovna nemáme ve firmě.Aktiva počítají se vstupní hodnotou majetku (brutto), se součtem oprávek a opravných položek k danému druhu majetku (korekce) a rozdílem hodnot brutto a korekce (netto).

Do rozvahy se neuvádějí položky, které mají nulový konečný zůstatek v běžném i v minulém účetním období.

Aktiva

Aktiva se dělí na dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný a finanční ) a majetek oběžný, jako například zásoby, krátkodobé i dlouhodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek.

Pasiva

Pasiva jsou ten samý majetek, jaký máme v aktivech, jen se na něj díváme z jiné strany. A to z té strany, jak jsme majetek získali. Zda jsme na něj vydělali, půjčili si na něj peníze nebo byl vložen jako kapitál atd. Pasiva nám tedy odpovídají na otázku „ kde“ jsme majetek vzali.  Často hovoříme o zdrojích krytí.

Pasiva nelze uchopit. Nelze vzít do ruky půjčku, výdělek nebo dar (zde nemyslíme nic konkrétního, pouze proces darování).

Typickými položkami u rozvahy podniku je základní kapitál. Ten do něj kdysi vložili společníci a měl nějakou podobu. V aktivech se objeví právě ona podoba základního kapitálu a v pasivech bude uveden jako zdroj vklad společníků. Postupem času se ona podoba majetku měnila a tím pádem se měnila i podoba aktiv. Ale stále platí, že část majetku podniku byl získán vkladem společníků.

Nelze určit konkrétní položku v pasivech na konkrétní položku v aktivech. Není možné určit, že přesně ten a tento majetek byl získán tím a takovým způsobem. Rozvaha vypovídá o majetku jako o celku. Vzhledem k tomu, že u aktiv a pasiv jde o stejný majetek, musí se aktiva a pasiva navzájem rovnat.

Firma může přijít k majetku čtyřmi způsoby – vkladem (kapitálem), darem, výdělkem (ziskem) nebo dluhem (závazkem). Tyto druhy získání majetku se objeví v pasivech.

Pasiva se navíc dělí na vlastní a cizí. Základní kapitál, dar a hospodářský výsledek patří mezi vlastní zdroje, cizími zdroji jsou myšleny úvěry, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a nebo závazky vůči finančnímu úřadu. Cizí zdroje pasiv jsou všechny dluhy.

Když dojde k zaplacení závazku dodavateli z běžného účtu, sníží se oběžný majetek (stav účtu – aktivum) a s tím i závazek dodavateli (cizí kapitál – pasivum).

Samotná rozvaha je nedílnou součástí účetní závěrky. Měla by obsahovat tyto položky – datum sestavení rozvahy, v jaké měně a v jakých jednotkách je sestavena, označení účetní jednotky, dodržení pořadí majetku (nejprve dlouhodobý, potom oběžný), správné pořadí zdrojů (vlastní kapitál, potom cizí) a celkový součet aktiv a pasiv.

V rozvaze najdeme účty 0. až 4. účtové skupiny. Tyto účty nazýváme rozvahovými.

Máte zájem o vedení účetnictví, potřebujete sestavit účetní rozvahu pro banku nebo leasing?

Výkaz zisků a ztrát je v iÚčto k dispozici, pokud potřebujete s jeho sestavením pomoci, obraťte se na nás. Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení