Výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka

Výsledovka je jinými slovy výkaz zisků a ztrát. Každá firma nějak hospodaří a za určité období se musí dopracovat k ziskovému nebo ztrátovému výsledku. Jinak lze říci, že  výsledovka ukáže podnikateli jakého hospodářského výsledku jeho firma docílila za sledované a minulé účetní období.

Výkaz zisků a ztrát se vždy vztahuje k určitému období a podle zákona o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky.

Výsledovka je tvořena pouze nákladovými a výnosovými účty. Na jedné straně výsledovky se objevují  náklady provozní, finanční a mimořádné a na straně druhé provozní, finanční a mimořádné výnosy. Náklady a výnosy jsou účtovány k okamžiku, kdy vznikly. To mnohdy vůbec neodpovídá skutečným peněžním výdajům a příjmům, proto se ve výsledovce příjmy a výdaje neobjeví. U výrobních podniků tvoří největší výnosy tržba za prodej výrobků, popřípadě služeb. U obchodních firem je hlavním výnosem marže, to jest rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Správné určení výše nákladů je klíčovou otázkou pro jakoukoliv společnost. Náklady jsou peněžní částky, které byly vynaloženy na získání výnosů a není směrodatné, zda byly v daném období zaplaceny.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

U výsledovky mohou hrát významnou roli odpisy, ale ačkoliv jsou odpisy nákladem, tak neznamenají žádný úbytek finančních prostředků.

Jakmile dojde k odečtení nákladů od výnosů, zjistí se, zda je firma v zisku nebo ve ztrátě.

Výsledovka obsahuje, jak již bylo řečeno, výsledkové účty nákladů a výnosů společnosti. Náklady jsou účtovány v páté třídě, výnosy v šesté.

Nákladovými účty jsou:

50 – Spotřebované nákupy

51 – Služby

52 – Osobní náklady

53 – Daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů

56 – Finanční náklady

57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů

58 – Mimořádné náklady

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

 

Mezi výnosové účty patří:

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti

62 – Aktivace

64 – Jiné provozní výnosy

66 – Finanční výnosy

68 – Mimořádné výnosy

69 – Převodové účty

Výsledovka má coby dokument předepsanou strukturu. Rozeznáváme dvojí formu výsledovky – horizontální nebo vertikální. Členění nákladů a výnosů může být buď druhové nebo účelové.

Druhové členění ukazuje, jaké náklady byly v podniku vynaloženy. Nákladovými druhy jsou spotřeba materiálu, náklady na prodané výrobky, mzdové náklady, odpisy, služby, atd.

Účelové členění nákladů popisuje, v jakém útvaru podniku byly náklady vynaloženy. Z toho důvodu účelová výsledovka obsahuje náklady na prodané výrobky, náklady na odbyt a náklady na správu (administrativu).

Firmy, které nemají zákonem nařízeno ověřování závěrky auditorem, mohou vykázat výsledovku ve zjednodušeném rozsahu. Ta musí obsahovat provozní výsledek hospodaření. U výrobních podniků je výsledek hospodaření tvořen tržbou za prodané výrobky a služby, od které se odečtou náklady související s provozem. Obchodní společnosti se k provoznímu výsledku dostanou snížením tržby za prodané zboží o náklady na prodej.

Další částí výsledovky je finanční výsledek. Jeho výši vypočteme odečtením nákladů od výnosů finančních činností.

Pokud se sečte provozní a finanční výsledek hospodaření snížený o daň z příjmů, je získána další položka výsledovky –  výsledek hospodaření za běžnou činnost.

Ve výsledovce se musí objevit i mimořádný hospodářský výsledek. Ten se vypočítá, když se k výsledku hospodaření za běžnou činnost přičtou mimořádné výnosy a odečtou mimořádné náklady a druhé daně z příjmů z mimořádné činnosti.

Výsledek hospodaření za účetní období je tvořen součtem výsledku hospodaření za běžnou činnost a mimořádného výsledku.

Sestavení výsledovky není jednoduchý proces a může se v ní objevit řada chyb. Dobrá orientace ve výsledovce předpokládá určitou znalost uvedených účtů.

Od výsledovky se odvíjí i další strategie firmy či společnosti, případné změny programů a plánů a někdy i vedení.

Potřebujete sestavit účetní výkazy pro banku nebo leasing?

Výkaz zisků a ztrát je v iÚčto k dispozici, pokud potřebujete s jeho sestavením pomoci, obraťte se na nás.

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby.

Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.