Povinnosti při dodání zboží do EU osobě registrované k dani

Co dělat pokud při dodání zboží do EU osobě registrované k dani v tomto členském státě?

Místo plnění

§ 7 odst. 2 Zákona o DPH upravuje místo plnění při dodání zboží mezi osobami povinnými k dani v rámci EU pokud dodavatel nebo odběratel zajišťují dopravu zboží do jiného státu EU:

“(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.”

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že místem plnění při dodání zboží s dopravou je místo kde doprava začíná. Tzn. dodáváme-li zboží se zajištěním dopravy z tuzemska do jiného státu EU je místo plnění v tuzemsku. Dodání zboží s přepravou podléhá tuzemské DPH na výstupu. Pouze při splnění podmínek je možné dodání zboží do EU osvobodit od DPH s nárokem na odpočet daně dle § 64. Jestliže podmínky uvedené v § 64 nejsou splněny nebo plátce není schopen jejich splnění prokázat, je povinen přiznat daň na výstupu v České republice, a to k datu dodání zboží či k datu přijetí úplaty za dané zboží, podle toho, které datum nastalo dříve.

dodání zboží do EU

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, daňové podvody a doměrky daní

V poslední době se finanční úřady při kontrolách zaměřují na odhalení daňových podvodů při dodání zboží do EU resp. nesplnění podmínek pro osvobození. Pokud nejsou splněny všechny podmínky pro osvobození resp. plátce není schopen prokázat splnění podmínek pro osvobození, podléhá dodání zboží DPH v tuzemsku. V případě neprokázání splnění podmínek osvobození při daňové kontrole dochází ze strany finančního úřadu velmi často k doměření daně a dalšího příslušenství daně z toho vyplývajícího (zejména úroků z prodlení). V horším případě může dojít i k trestnímu stíhání pro trestný čin krácení daně. Je proto velmi důležité porozumět § 64 odst. 1 a 5, který řeší osvobození při dodání zboží do jiného členského státu:

“(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.

(5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.”

Aby bylo možné osvobodit dodání zboží do EU je třeba splnit současně všechny tyto podmínky a jejich splnění být schopen dodavatel prokázat:

  • zboží musí být dodáno osobě registrované k DPH v jiném členském státě Evropské unie (tj. osobě, které bylo vydáno daňové identifikační číslo pro účely obchodování mezi členskými státy – toto je třeba ověřit přes VIES) – nelze osvobodit dodání zboží osobě nepovinné k dani nebo neregistrované k dani (tj. neplátci DPH)
  • přepravu či odeslání zajišťuje osoba uskutečňující dodání zboží nebo osoba, pro kterou je zboží dodáváno, resp. jimi zmocněné třetí osoby
  • zboží musí být prokazatelně odesláno nebo přepraveno z území České republiky do jiného členského státu – nestačí pouze vystavit daňový doklad na osobu registrovanou v jiném státe. Zboží musí být opravdu fyzicky do tohoto státu dodáno a dodavatel musí být schopen přepravu zboží prokázat. Dodání zboží nesmí být pouze formální např. dočasné vyvezení za hranice České republiky. Z důvodu prokázání dopravení zboží do jiného státu EU je v praxi nejsnazší situace, kdy dopravu zajišťuje přímo dodavatel. Dopravu lze prokázat např. přepravními doklady potvrzenými příjemcem zboží a dopravcem.

Z odstavce 5 lze získat dojem, že pro osvobození dodání zboží do EU stačí čestné prohlášení pořizovatele. Ale Nejvyšší správní soud již několikrát připomněl, že pouhé čestné prohlášení, ze kterého plyne, že zboží bude přepraveno do jiného členského státu, není postačující k tomu, aby mohlo být bez dalších důkazů uznáno osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Je proto třeba mít k dispozici další důkazy o dodání zboží do EU. Pokud takové nemáme, nelze dodání zboží do EU osvobodit a podléhá zdanění v tuzemsku.

Nejvyšší správní soud stanovil několik požadavků, které by měl splnit dodavatel, aby mohl osvobodit dodání zboží do EU:

  • Dodavatel by měl znát skutečné místo (tj. místo v jiném členském státě), kam má být zboží fyzicky přepraveno
  • Dodavatel by měl být seznámen s finanční situací odběratele
  • Dodavatel by si měl ověřit osoby jednající jménem odběratele
  • Dodavatel by si měl ověřit činnost odběratele a případně skutečné sídlo jejího vedení (např. zda nemá sídlo v tzv. virtuální kanceláři)
  • Dodavatel by si měl ověřit platnost DPH čísla odběratele prostřednictvím systému VIES
  • Dodavatel by měl posoudit rizikovost daňového úniku v souvislosti s povahou obchodované komodity (např. pohonné hmoty, mobilní telefony, odpad a podobné komodity mohou mít větší sklon k daňovým únikům).

Daňový doklad, přiznání a souhrnné hlášení

Plátce daně má povinnost vystavit daňový doklad i v případě uskutečnění osvobozeného plnění s nárokem na odpočet. Tzn. i v případě osvobozeného dodání zboží do EU má plátce povinnost vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi dle § 29. V souladu s § 29 odst. 2 písm. a) bude daňový doklad také obsahovat odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, nebo ustanovení předpisu Evropské unie. Na daňovém dokladu bude uvedeno, že dodání zboží do EU je osvobozeno dle § 64 Zákona o DPH popř. dle čl. 138 směrnice 2006/112/ES. Na dokladu naopak nebude věta “Daň odvede zákazník”, protože odběratel neodvádí daň z dodání zboží, ale z pořízení zboží z jiného členského státu.

Dodání zboží do jiného členského státu se vykazuje na ř. 20 daňového přiznání a v souhrnném hlášení s kódem plnění 0. V kontrolním hlášení se osvobozené dodání zboží do EU nevykazuje.

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net

Autor: Zuzana Bartůšková

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení