iÚčto umí One Stop Shop (OSS)

Radek Václavík 17. 9. 2021

Co je OSS a k čemu slouží?

Prodáváte-li produkty prostřednictvím e-shopů koncovým spotřebitelům do různých členských zemí EU, pak se vás může týkat dlouho připravovaná změna v oblasti DPH, která platí od 1. července 2021. Hned v úvodu zmíníme, že nejvýraznější změnou novely zákona o DPH je snížení limitu, při jehož překročení je plátce povinen odvádět DPH v zemi spotřebitele (pro určení DPH použijete sazbu dle daně země). Limit je natolik nízký, že se bude týkat většiny e-shopů.

Od 1. ledna 2015 se mohli poskytovatelé elektronických služeb dobrovolně zaregistrovat k tzv. systému MOSS (Mini One Stop Shop), který byl od 1. července 2021 rozšířen i na jiná vybraná plnění mezi které patří prodej zboží na dálku. Z Mini One Stop Shopu (MOSS) se stal zkráceně One Stop Shop (OSS). Plátci, kteří už jsou součástí MOSS a chtějí pokračovat v režimu OSS, se nemusí znovu registrovat.

Pro koho je OSS určené?

 • prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU
 • poskytovatelé služeb zákazníkům v EU
 • provozovatel elektronického rozhraní, více info zde

Jak režim jednoho správního místa funguje?

V praxi to znamená, že si vyberete daňový portál jednoho členského státu (nejspíš ČR, protože znáte české zákony) a přes něj pak budete odvádět DPH ze všech příslušných plnění. Je ale nutné podotknout, že systém OSS je dobrovolný, a pokud se pro něj nerozhodnete, můžete daň odvádět v každé zemi EU zvlášť jako dříve. To ale znamená, že se musíte registrovat v každém státě jako plátce DPH. V obou případech se však DPH vždy vyměřuje podle sazeb platných v zemi koncového odběratele.

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, nejvýraznější změnou je snížení limitu, a to ze 100.000 EUR na 10.000 EUR. Nový limit platí pro součet částek bez daně za celkový prodej do všech členských zemí v rámci jednoho kalendářního roku. I když změna režimu platí od 1. července 2021, letošní limit se počítá již od 1. ledna 2021. Limit 10.000 EUR se posuzuje za daný a předcházející kalendářní rok. Podle nových pravidel je nutné sečíst hodnotu prodeje zboží na dálku a služeb za období od 1. ledna 2020 až 31. prosince 2020 nebo 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Pokud v kalendářním roce 2020 nebo 2021 došlo k překročení limitu 10.000 EUR, musí prodejce aplikovat DPH podle nových pravidel hned od 1. července 2021 (registrace v daném členském státě jako plátce, nebo využít režim One Stop Shop).

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Registrace k režimu OSS

Registrace k OSS probíhá již od 1. dubna 2021 a režim je možné začít uplatňovat od 1. července 2021. K režimu jednoho správního místa se můžete registrovat na Daňovém portálu. Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

Pro registraci v ČR musí být splněny následující podmínky:

 • Jste v ČR registrováni k DPH (jako plátce nebo identifikovaná osoba), máte v ČR sídlo nebo provozovnu nebo nejste registrování k režimu jednoho správního místa v jiném státě.
 • Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a první přiznání v režimu OSS tak bude mít lhůtu nejpozději do 31. října 2021 (za měsíc červenec, srpen a září). V přiznání je nutno vyplnit zahraniční plnění vyčíslená v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení. Daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, tj. do konce měsíce následujícího po konci čtvrtletí na účet číslo 34534-177653621/0710. Variabilní symbol pro platbu se vygeneruje v rámci daňového portálu (každé přiznání bude mít své referenční číslo).
 • Podávat musíte i tzv. nulové plnění. To znamená, že nemáte žádná plnění plynoucí z režimu OSS, ale i přesto jste povinni podat čtvrtletní nulové přiznání.
 • Uskutečnění plnění v režimu OSS bude do nabytí účinnosti novely zákona o DPH plátce vykazovat v přiznání na ř. 26. Po nabytí účinnosti novely bude uskutečněná plnění vykazovat na ř. 24 přiznání k DPH.

OSS se netýká:

 • prodáváte do EU jiným plátcům DPH
 • obchodujete s:
 • použitým zbožím
 • pokud jste podnikatel, který dodává zboží s instalací a montáží
 • starožitnostmi
 • uměním
 • novými dopravními prostředky

Nastavte si OSS v iÚčtu:

1. V záložce Nastavení vyberte v sekci Firma a uživatelé Nastavení One Stop Shop.

2. Zaklikněte Režim One Stop Shop fajfkou a vyberte příslušný bankovní účet, na který budete přijímat platby.

3. U zákazníka je vždy nutné mít vyplněný příslušný stát EU. Nového zákazníka nebo úpravu stávajícího můžete provést v záložce Adresář.

4. Při vystavení faktury a výběru zákazníka ze států EU je pak možné zvolit typ DPH.


Proč zvolit online aplikaci iÚčto?

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši e-mailovou adresu v registračním formuláři.
Podívejte se na funkce iÚčta a přesvědčte se sami, co všechno zvládá!

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení