Účetní doklady – co je dobré vědět!

Nemusíte být ani podnikatelé, abyste se denně setkali s nějakým dokladem, avšak pro podnikatele není takový doklad něčím úplně obyčejným. Je pro něj účetním dokladem, proto by o něj mělo být řádně postaráno. V tomto článku si tedy povíme, jak na to.

Všechny informace a pravidla jsou v souladu se Zákonem o účetnictví a s Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetní doklady představují účetní záznamy, které patří k základním a nejdůležitějším nástrojům průkaznosti účetnictví.

!!! ZÁKAZ ÚČTOVÁNÍ BEZ ÚČETNÍCH DOKLADŮ !!!

Pravidla pro účetní doklady:

 • pravdivost 
 • úplnost
 • včasnost
 • přehlednost
 • čitelnost
 • zákaz přepisování čísel
 • zajištění trvalosti záznamu
 • správná archivace

 

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Náležitosti účetních dokladů:

 • označení účetního dokladu – veškeré doklady musí být označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a účetními zápisy v účetních knihách
 • popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků
 • peněžní částka nebo údaj o množství a ceně – cena bez daně, sazba daně, výše daně
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • okamžik uskutečnění účetního případu, např. den dodání, není-li shodné s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování – vlastnoruční nebo elektronický podpis

 

Účetní doklady lze také opravovat, a to těmito způsoby:

 • dokladově – vyhotovení nového opravného dokladu
 • bezdokladově – přeškrtnutím tak, aby původní zápis zůstal stále čitelný, připojíme také datum a podpis pracovníka odpovědného za správnost opravovaného dokladu

Za nesprávné opravování chybných zápisů se považuje přepisování, mazání, přelepování, tzn. takové způsoby opravy, po nichž se původní zápis stane nečitelným !!!

Několik slov k oběhu účetního dokladu:

Jedná se o cestu účetního dokladu od jeho vystavení (přijetí) až po jeho úschovu.

Obecný postup, který však neplatí pro všechny účetní jednotky, záleží na jejich struktuře:

 1. vyhotovení či přijetí účetního dokladu
 2. přezkoušení účetního dokladu – z hlediska věcné a formální stránky
 3. příprava k zaúčtování – třídění, označení, evidence, určení účetního předpisu
 4. zaúčtování
 5. založení – pečlivé uschování dokladů, tzv. archivace, po dobu určenou zákonem *
 6. skartace – fyzické zničení po uplynutí povinné doby úschovy

 

* Lhůty pro uschování jsou různé podle účetního dokladu:

 • účetní závěrka a výroční zpráva – 10 let 
 • mzdové listy – 10 let
 • údaje potřebné pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění  – 30 let
 • účetní doklady, účtové rozvrhy, účetní knihy, odpisový plán, seznamy účetních knih, inventurní soupisy – 5 let
 • doklady o výdajích a příjmech hotovosti – 1 rok

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení