Oběh účetních dokladů

Oběh účetních dokladů je proces dokladů od jejich vystavení či obdržení až po jejich skartaci. Jde o opakující se cyklus, který se skládá z těchto fází:

1. Vyhotovení (obdržení) dokladu

2. Přezkoušení správnosti dokladu

U přezkoušení správnosti dokladu jde o věcnou a formální kontrolu účetního dokladu. Zde kontrolujeme správné údaje, jako je množství, druh, cena a taktéž náležitosti účetního dokladu.

3. Příprava k zaúčtování

Příprava k zaúčtování spočívá v těchto činnostech:

  • třídění dokladů – doklady si rozdělíme podle druhu (faktury, bankovní výpisy, …)
  • označování dokladů – doklady označíme číselně nebo abecedně
  • evidence – doklady zapíšeme do pomocných účetních knih (např. kniha vydaných faktur, pokladní knihy)
  • předkontace – doplníme předkontace

4. Zaúčtování dokladu

Zaúčtování dokladu provádíme v účetních knihách, jako je deník, hlavní kniha.

5. Archivace dokladu

Účetní doklady musí být pečlivě uschovány, aby je bylo možno použít při kontrole a v případě objasnění vzniklých nesrovnalostí. Uschovací lhůty jsou stanovené v zákoně o účetnictví, ale doporučuje se s ohledem na možné daňové dopady lhůta delší, než je stanovena zákonem o účetnictví. Obecně lze doporučit desetiletou lhůtu jako základní archivační lhůtu, neboť je dostatečně dlouhá pro většinu dokladů a listin, ale třeba si dát pozor na mzdové doklady, které nelze skartovat po dobu 30 let od konce roku, kterého se týkají. Archivaci dále upravuje zákoník práce, zákon o archivnictví a spisové službě a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

6. Skartace

Vyřadíme, tj.  fyzicky zničíme účetní doklady z archivu po uplynutí archivační lhůty.

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyplňte krátký dotazník a rádi vám vypracujeme individuální nezávaznou nabídku.

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení