Jak na zásoby?

Nejprve bychom měli vymezit pojem zásoby. Ty tvoří materiál, zásoby vlastní výroby a zboží. Zásoby patří mezi oběžný majetek. To znamená, že u tohoto majetku dochází ke spotřebě nebo se vlivem činnosti přeměňuje v jiné složky.

V případě, že ten, kdo chce mít administrativně správný a jasný pořádek ve skladech, tak musí mít každou položku zásob náležité označenu a její pohyb zaznamenávat pomocí výdejek a příjmových listů. V případě zásob dochází i k jejich úbytku především spotřebou, prodejem, likvidací nebo darováním či vkladem do jiné společnosti. Nelze zapomenout na manko nebo na škodu.

Nás ale bude především zajímat získávání zásob. Nejvíce používanou skupinu získaných zásob tvoří zásoby nakupované. Ty dále rozdělujeme na  materiál a zboží.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Materiál

Do kategorie materiál zařazujeme suroviny, kterými jsou myšleny hmoty přecházející při výrobním procesu zcela nebo částečně do výrobku a tvořící jeho podstatu.

knihaDo materiálu se počítají i  pomocné látky. To jsou také  hmoty, které sice při výrobním procesu přecházejí do výrobku, ale netvoří jeho podstatné části (lak, barva, lepidla..)

Paliva, čistící prostředky, kancelářský materiál a mazadla patří mezi provozovací prostředky, bez kterých si nelze představit plynulý chod účetní jednotky. Také tyto položky spadají do materiálu. Tam se zahrnují  i obaly, které slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků (nejsou-li účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží)

Zboží

19-127751

Za zboží se považují veškeré movité věci včetně zvířat, které jsou vlastníkem pořizovány za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Dále sem patří zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou těch jatečních . Do zboží se počítají výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Nelze opomenout poslední položku zboží, kterou tvoří nemovitosti včetně pozemků. Účetní jednotka je nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, neupravuje a nepronajímá je.

Zásoby vytvořené vlastní činností

Ty lze rozdělit do tří skupin. Tou první je nedokončená výroba, kterou rozumíme produkty, jež prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také je ještě nelze považovat za  hotové výrobky.

Pod pojem nedokončená výroba se rovněž zahrnují nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. Nedokončená výroba je často nesprávně spojována pouze s klasickou výrobou. Je ale důležité si uvědomit, že ona může vznikat i v jiných oblastech, jako je např. opravárenství, projekce a další služby.

Druhou skupinu tvoří polotovary vlastní výroby. Sem zahrnujeme odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a proto musí být dokončeny či zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Do poslední třetí skupiny spadají hotové výrobky. Jedná se o předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, případně ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Nevíte jak na zásoby?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení