Co dělat s dlouhodobými pohledávkami?

Blíží se konec roku, který je u podnikání spojený také s uzávěrkou a následným výpočtem daně z příjmu, se kterým souvisí také dlouhodobé pohledávky.

V dnešní době není podnikání vůbec jednoduché. Ve spoustě případech se nám může stát, že nám odběratel nezaplatí a my poté nemáme na zaplacení našemu dodavateli. Díky tomu nemůže ani náš dodavatel zaplatit svému odběrateli, takže je to vlastně začarovaný kruh. Ale jak z něho ven?

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Máme několik způsobů, jak se naší pohledávky zbavit, a tím alespoň snížit základ daně z příjmu:

1) Postoupení pohledávky nebo-li její prodej – na trhu dnes již existuje spousta firem, které se zabývají odkupem pohledávek a následně jejich vymáháním. V tom případě zaúčtujeme pohledávku na účet 546 – Odpis pohledávky, ale POZOR!, musíme dbát na daňové zákony, které nám říkají, že je pohledávka daňově uznaná pouze do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení, např.

Máme pohledávku 200 000 Kč, kterou jsme se rozhodli prodat. Firma, která jí od nás odkoupí nám je za ní ochotna zaplatit 150 000 Kč. 

1. úbytek pohledávky ve jmenovité hodnotě – 200 000 Kč   546 / 311

   a) odpis pohledávky daňově uznaný – 150 000 Kč   546100 / 311

   b) odpis pohledávky daňově neuznaný – 50 000 Kč 546200 / 311

2. úhrada prodané pohledávky – 150 000 Kč   221 / 646


2) Odpis pohledávky 

a) daňově uznaný, pokud:

 • byl u dlužníka zrušen soudem konkurz pro nedostatečný majetek
 • dlužník je v úpadku nebo mu hrozí úpadek na základě výsledku insolvenčního řízení
 • dlužník zemřel
 • dlužník byl právnickou osobou, která zanikla bez právního nástupce

 b) daňově neuznaný – v ostatních případech, které nejsou uvedeny v Zákoně o dani z příjmu


3) Opravné položky – ty nám sníží základ daně z příjmu alespoň za určité období. Účtují se na účet 558 – Tvorba opravné položky k pohledávkám a tvoří se podle Zákona o rezervách, podle § 8:

a) dle § 8 – za dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení, pohledávky jsou nepromlčené a přihlášené u soudu, zaúčtujeme celých 100 % rozvahové hodnoty

b) dle § 8 a) – za dlužníky, kteří nejsou v insolvenčním řízení a hodnota pohledávky je méně nebo rovna 200 000 Kč:

 • 20 % z rozvahové hodnoty – uplynulo-li od konce doby splatnosti více než 6 měsíců
 • 33 % z RH – více než 12 měsíců a bylo-li zahájenou soudní řízení
 • 50 % z RH – více než 18 měsíců + soudní řízení
 • 66 % z RH – více než 24 měsíců + soudní řízení
 • 80 % z RH – více než 30 měsíců
 • 100 % z RH – více než 36 měsíců

U hodnoty pohledávky více než 200 000 Kč:

 • 20 % z rozvahové hodnoty – uplynuli-li od konce doby splatnosti více než 6 měsíců a bylo-li zahájeno soudní řízení

c) dle § 8 c) – za pohledávky, jejichž hodnota nepřesáhne v součtu všech pohledávek od jednoho dlužníka 30 000 Kč, a uplynulo-li více než nebo rovno 12 měsíců od konce doby splatnosti, zaúčtujeme celých 100 % rozvahové hodnoty

Pohledávky splňující výše zmíněné podmínky jsou daňově uznané. Pokud tyto podmínky nesplňují, jsou daňově neuznané a můžeme je zaúčtovat na účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek. Protiúčtem bude vždy účet 391 – Opravné položky k pohledávkám.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení