Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

Majetek se nespotřebovává ihned, ale dochází k jeho opotřebení, které je vyjádřeno v odpisech. Než se jim budeme věnovat, tak je třeba si vysvětlit, co je to odpis.

Odpisem rozumíme vyjádření opotřebení majetku v korunách za určitý časový úsek. Používají se odpisy měsíční a roční. Účetnictví s odpisem počítá jako s nákladem.S odpisy je spojen  účetní termín oprávka. Jedná se o vyjádření celkového znehodnocení majetku pomocí souhrnu odpisů za více období. V účetnictví korigují oprávky aktiva.

Pokud se zabýváme odpisy, tak je třeba se zmínit o vstupních cenách majetku, o reprodukční pořizovací ceně a o zůstatkové ceně.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Vstupní cenou majetku je myšlena pořizovací nebo reprodukční cena. Pořizovací cena je ta, kterou zaplatíme při koupi. Musíme ale počítat i s doprovodnými náklady jako je doprava, montáž atd.

Reprodukční pořizovací cena se určuje, když je majetek získán bezúplatně. Jedná se o pouhý „ cenový odhad“, který vyjadřuje hodnotu, za kterou bychom pořídili majetek koupí. A cena zůstatková je ta, která nám zbude po odečtení oprávek.

Odpisy se dělí na účetní a daňové.

Účetní odpisy by měly co nejpřesněji vyjádřit opotřebení majetku. Jinak řečeno, hodnota majetku se snižuje díky fyzickému opotřebení, působení času, vlivem používání nebo zastaráním, které přichází v důsledku změny technologií nebo poptávky po produktech, jež jsou pomocí tohoto majetku vyráběny. A takto sníženou hodnotu vyjadřují účetní odpisy. Ty  vedou k reálnému vyjádření hodnoty majetku a rozkládají jejich pořizovací cenu do nákladů po celé období jeho použitelnosti.

Daňové odpisy se používají pro stanovení daňového základu a nemusí věrně zobrazovat skutečné opotřebení majetku. Jedná se vlastně o maximální částky odpisů, které jsou povoleny pro stanovení daňového základu.

Jsou vymezeny dva druhy odpisů – rovnoměrné a zrychlené, ale v praxi to vypadá tak, že si každá firma pro daňové potřeby zvolí pro každý nově pořízený majetek způsob jeho odepisování. Ten ovšem nesmí měnit po celou dobu užívání majetku.

Účetní jednotky někdy považují z důvodu úspory času a práce účetní odpisy dlouhodobého majetku za daňové. Není možné ve snaze ušetřit si práci s výpočtem účetních odpisů nebrat ohled na přesné vyjádření opotřebení majetku a považovat daňové odpisy za účetní. Ono sice nedojde k  ovlivnění daňového základu, ale je porušen zákon o účetnictví, protože daňové odpisy nevyjádří přesné opotřebení majetku. Proč?

Daňový odpis v plné výši lze uplatnit i na majetek pořízený těsně před koncem roku. To znamená,  že se tak učiní bez ohledu na to, že byl majetek užíván jen velmi krátký čas a nemohl být prakticky opotřeben. Tady by se určitě značně lišil daňový odpis od účetního.

Pokud účetní jednotka počítá s daňovými odpisy jako s účetními, tak nastane i další problém. Daňové odpisy se zjišťují zpravidla jednou ročně až po uplynutí zdaňovacího období. Firma potom o těchto „nesmyslných účetních“ odpisech účtuje do posledního měsíce účetního období a výsledovka.

A také je třeba si uvědomit, že daňové odpisy podléhají politickým tlakům a mnohdy jsou na hony vzdáleny ekonomické realitě.

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení