Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí patří mezi daně majetkové a je jednou z vůbec nejstarších daní.  V České republice, stejně jako i v celé Evropské unii, je výnos z této daně příjmem městské samosprávy.

Dělí se na dvě části:

  • daň z pozemků
  • daň ze staveb a jednotek

Poplatníkem daně je většinou vlastník. Poplatníkem může být u stanovených případů i nájemce nebo pachtýř. Právnická osoba může být také poplatníkem, pokud má právo trvalého užívání, nebo se toto právo změnilo na výpůjčku. Může jím být i státní organizace nebo organizační složka státu, pokud je zřízená podle zvláštních předpisů.
Pokud není znám majitel pozemků, může být plátcem jejich uživatel. Pokud je nemovitost teprve v podobě práva stavby, je poplatníkem osoba, jež má právo stavby na cizím pozemku zapsané v katastru nemovitostí, tzv. stavebník.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Předmětem daně jsou všechny druhy pozemků vedené v katastru nemovitostí.  Vyjmuty z předmětu daně jsou například vodní plochy, ne však rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, pozemky s ochrannými lesy a lesy zvláštního určení, pozemky určené pro obranu státu, pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu půdorysu staveb a další. Z daně ze staveb a jednotek jsou vyňaty budovy s jednotkami, které jsou samostatnými předměty daně.

Zásadou je, že každá nemovitost by měla být zdaněna pouze jednou. To se týká především staveb, v nichž jsou například bytové jednotky, které jsou vedeny v katastru nemovitostí. Taková budova podléhá zdanění pouze jednou, zároveň platí pravidlo, že přednostně se daní vlastnictví samostatných jednotek před zdaněním budovy jako celku. Důvody pro osvobození jsou například ochrana životního prostředí, omezená možnost využití nemovitosti, veřejně prospěšné využití, rozvody energií, vody nebo veřejná dopravní infrastruktura. Osvobození je však velmi často poskytováno jen určitým subjektům, a také se na ně vážou různé podmínky.  U zemědělských pozemků jako například orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, nevztahuje se však na zahrady. Pokud chce poplatník pozemky od daně osvobodit, musí nárok uplatnit v daňovém přiznání.

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení