Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí nazývaná dříve daň z převodu nemovitosti je daň jednorázová, majetková a jedná se o úplatné nabytí nemovité věci na území České republiky.

Předmětem daně je hlavně úplatné nabytí vlastnického nebo spoluvlastnického práva k nemovitosti jako pozemku, stavby, inženýrských sítí, jednotek či práva stavby na pozemku, nebo nabytí stavby, která se stane součástí pozemku.

Osvobozeno od daně je nabytí členským státem EU, nabytí územním samosprávným celkem a některá první úplatná nabytí dosud neužívaných novostaveb, včetně bytů vzniklých změnou dokončené stavby.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Poplatník daně se určí podle toho, jakým způsobem nemovitou věc nabyl. Pokud nemovitost nabyl koupí nebo směnou, je poplatníkem daně převodce a nabyvatel nemovitosti je ručitelem. Pokud se obě strany, tedy prodávající a kupující, v kupní či směnné smlouvě dohodnou, může jím být i kupující. Jinak je ze zákona vždy poplatníkem nabyvatel nemovitosti.

V případě spoluvlastnictví nemovitosti odvádí každý spoluvlastník daň samostatně podle velikosti svého podílu. Při převodu nemovitosti, která je součástí společného jmění manželů, podávají manželé jedno přiznání a oba platí daň společně a nerozdílně.

Na základě nabývací hodnoty se stanovuje základ daně z nabytých nemovitostí. Nabývací hodnota může být cena sjednaná mezi stranami nebo cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku a zjišťuje se ke dni, kdy situace, která je předmětem daně, nastala.

Výše daně se rovná 4 % ze základu. Při výpočtu daně se vypočítá srovnávací daňová hodnota ve výši 75 % z ceny stanovené znaleckým posudkem. Ta se poté porovná s cenou sjednanou a z té vyšší částky se poté vypočítá daň.

Daňové přiznání se podává do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. U nemovitostí nevedených v katastru nemovitostí se daňové přiznání podává dokonce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla nemovitost nabyta, nebo byly pro nabytí splněny všechny podmínky.

Splatnost daně, pokud byla použita srovnávací cena zjištěná, je daň splatná v termínu podání daňového přiznání.

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení