Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí nazývaná dříve daň z převodu nemovitosti je jednorázová, majetková daň a jedná se o úplatné nabytí nemovité věci na území České republiky.

Předmětem daně je hlavně úplatné nabytí vlastnického nebo spoluvlastnického práva k nemovitosti jako pozemku, stavby a jednotky, inženýrských sítí či práva stavby na pozemku, nebo nabytí stavby, která se stane součástí pozemku.

Osvobozeno od daně je nabytí členským státem EU, nabytí územním samosprávným celkem a některá první úplatná nabytí dosud neužívaných novostaveb, včetně bytů vzniklých změnou dokončené stavby.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Poplatník daně se určí podle toho, jakým způsobem nemovitou věc nabyl. Pokud nemovitost nabyl koupí nebo směnou, je poplatníkem daně převodce a nabyvatel nemovitosti je ručitelem. V případě že se obě strany, tedy prodávající a kupující, v kupní či směnné smlouvě dohodnou, může jím být i kupující. Jinak vzniká ze zákona daňová povinnost vždy nabyvateli nemovitosti.

V případě spoluvlastnictví nemovitosti odvádí každý spoluvlastník daň samostatně podle velikosti svého podílu. Při převodu nemovitosti, která je součástí společného jmění manželů, podávají manželé jedno přiznání a oba platí daň společně a nerozdílně.

Na základě nabývací hodnoty se stanovuje základ daně z nabytých nemovitostí. Nabývací hodnota může být cena sjednaná mezi stranami nebo cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku a zjišťuje se ke dni, kdy situace, která je předmětem daně, nastala.

Výše daně se rovná 4 % ze základu. Při výpočtu daně se vypočítá srovnávací daňová hodnota ve výši 75 % z ceny stanovené znaleckým posudkem. Ta se poté porovná s cenou sjednanou a z té vyšší částky se poté vypočítá daň.

Daňové přiznání se podává na příslušný finanční úřad do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. U nemovitostí nevedených v katastru nemovitostí se daňové přiznání podává dokonce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla nemovitost nabyta, nebo byly pro nabytí splněny všechny podmínky.

Splatnost daně, pokud byla použita srovnávací cena zjištěná, je daň splatná v termínu podání daňového přiznání.

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení