Zasílání zboží do EU z pohledu DPH

 

O zasílání zboží hovoříme v případě, že je zboží dodáno do jiného členského státu EU osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně. Nejčastěji jde o případ zasílání zboží do jiného státu EU občanovi tohoto státu pro jeho soukromou spotřebu. Typicky s režimem zasílání zboží pracují e-shopy nebo zásilkové obchody. Tento režim je upraven v § 8 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Pojďme se se zasíláním zboží blíže seznámit.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Co je zasílání zboží?

Co je zasíláním zboží upravuje § 8 odst. 4:

“(4) Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud

 1. a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy
 2. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
 3. jí zmocněnou třetí osobou,
 4. b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a
 5. c) se nejedná o dodání
 6. nového dopravního prostředku,
 7. zboží s instalací nebo montáží, nebo
 8. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.”

O zasílání zboží nejde např. v případě, že příjemce je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (tj. plátcem nebo osobou identifikovanou k dani).

Zasílání zboží je charakterizováno těmito znaky:

 • zboží je přepraveno do jiného státu EU – o zasílání zboží nejde v případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země (tj. mimo EU)
 • zboží dodává osoba povinná k dani – tj. fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (viz § 5 Zákona o DPH)
 • přepravu zboží zajišťuje dodavatel nebo jím zmocněná třetí osoba (např. smluvní dopravce) – tj. přepravu nesmí zajišťovat ani sjednávat zákazník
 • dodání zboží je uskutečněno pro osobu, pro kterou pořízení daného zboží není předmětem daně – soukromé osobě nebo jiným osobám nepovinným k dani
 • nejedná se o nové dopravní prostředky, dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání zboží podléhajícího zvláštnímu režimu dle § 90 – Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi

 

Za zasílání zboží je považována i situace, kdy je zboží dovezeno ze třetí země a propuštěno do celního režimu volný oběh v jednom členském státě a odtud pokračuje přeprava zboží do jiného členského státu – viz § 8 odst. 5:

“(5) Podmínka podle odstavce 4 písm. a) se považuje za splněnou, je-li zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě se za členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu zboží.

Místo plnění

Místo plnění u zasílání zboží závisí na tom zda hodnota zasílaného zboží v příslušném a předchozím kalendářním roce překročila limit pro zasílání zboží platný pro daný stát EU. Na rozdíl od obratu pro účely registrace k DPH se v případě zasílání zboží sleduje překročení limitu za kalendářní rok tj. od 1.1. do 31.12.

 • pokud došlo k překročení limitu pro zasílání zboží do daného státu nebo u zboží, které je předmětem spotřební daně – místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy (viz § 8 odst. 1)
 • pokud nedošlo k překročení limitu pro zasílání zboží do daného státu a zboží není předmětem spotřební daně – místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná (viz § 8 odst. 2)

Osoba povinná k dani se může dobrovolně rozhodnout, že místo plnění je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, i když nedošlo k překročení limitu pro zasílání zboží – viz § 8 odst. 3:

“(3) Osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může v případě splnění podmínek podle odstavce 2 rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.” Toto se může hodit v případech, kdy se zasílání již blíží limitu a osoba povinná k dani nechce hlídat konkrétní dodávku, která limit překročí. Může se dobrovolně v daném státě EU registrovat k DPH dříve a začít odvádět DPH daného státu.

 

Limity pro zasílání zboží v jednotlivých státech EU

Aktuální limit pro zasílání zboží do příslušného státu lze nalézt v zákoně o DPH příslušného státu. Český zákon o DPH upravuje limit pro zasílání zboží do České republiky. Informativně lze přehled limitů pro zasílání zboží nalézt v pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty na poslední straně.

Stát Limit
Belgie 35 000 EUR
Bulharsko 70 000 BGN
Česká republika 1 140 000 CZK
Dánsko 280 000 DKK
Estonsko 35 000 EUR
Finsko 35 000 EUR
Francie 100 000 EUR
Chorvatsko 270 000 HRK
Irsko 35 000 EUR
Itálie 35 000 EUR
Kypr 35 000 EUR
Litva 125 000 LTL
Lucembursko 100 000 EUR
Lotyšsko 35 000 EUR
Maďarsko 35 000 EUR
Malta 35 000 EUR
Německo 100 000 EUR
Nizozemí 100 000 EUR
Polsko 160 000 PLN
Portugalsko 35 000 EUR
Rakousko 35 000 EUR
Rumunsko 118 000 RON
Řecko 35 000 EUR
Slovenské republika 35 000 EUR
Slovinsko 35 000 EUR
Španělsko 35 000 EUR
Švédsko 320 000 SEK
Velká Británie 70 000 GBP

Zasílání zboží a povinnost odvést daň

Každá osoba povinná k dani, ať už plátce, neplátce nebo identifikovaná osoba, která uskutečňuje zasílání zboží do jiného členského státu, musí sledovat limit pro zasílání zboží. Je-li zboží zasíláno z tuzemska do jiného členského státu pod limitem je místo plnění v místě začátku přepravy tj. v tuzemsku. Dodání zboží se zdaňuje jako dodání zboží s místem plnění v tuzemsku. Tzn. neplátce DPH nebo identifikovaná osoba počítá dodání zboží do limitu pro povinnou registraci plátce z důvodu překročení obratu. Plátce DPH vykazuje dodání zboží na ř. 1,2 v daňovém přiznání a v oddílu A.4. resp. A.5. v kontrolním hlášení.

Dojde-li k překročení limitu pro zasílání zboží v daném státě, musí se osoba povinná k dani v daném státě registrovat k DPH. Povinnost registrovat se k DPH v jiném státě může vzniknout i tuzemském neplátci nebo osobě nepovinné k dani. U zasílání zboží nad limit se aplikuje DPH daného státu a odvádí se DPH a podává přiznání podle pravidel v daném státě. V českém přiznání se toto nadlimitní zasílání zboží vykazuje na ř. 24 v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení se neuvádí.

Zasílání zboží se v daném státě EU zdaňuje v roce překročení limitu a v roce následujícím. A to již od dodání následujícího plnění po plnění, který byl limit překročen.

Zasílání zboží do limitu Překročení limitu Zasílání zboží po překročení limitu
Plátce české DPH, ř. 1,2 přiznání, kontrolní hlášení A.4.,A.5. Registrace k DPH ve státě překročení limitu Aplikuje DPH jiného státu. V tuzemském přiznání v ř. 26
Neplátce počítá do obratu pro povinnou registraci plátce DPH. Registrace k DPH ve státě překročení limitu Aplikuje DPH jiného státu. Plátcem v tuzemsku se z tohoto důvodu nestává.
IO počítá do obratu pro povinnou registraci plátce DPH. V přiznání IO nevykazuje Registrace k DPH ve státě překročení limitu Aplikuje DPH jiného státu. Plátcem v tuzemsku se z tohoto důvodu nestává.

Zasílání zboží osobou z jiného státu do tuzemska

Překročí-li osoba neusazená v tuzemsku (se sídlem v jiném státě EU) limit 1 140 000 Kč pro zasílání zboží do tuzemska, stává se v tuzemsku plátcem DPH dle § 6c odst. 2 a to od okamžiku překročení limitu:

“(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.”

Tato osoba má povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala plátcem (viz § 94 odst. 2).

 

U zasílání zboží do tuzemska bude od okamžiku překročení limitu aplikovat české DPH, podávat české přiznání plátce a platit DPH v tuzemsku ze zasílání zboží.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net

Autor: Zuzana Bartůšková

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení