Účetní závěrka

Účetní závěrka představuje souhrn prací na účetní uzávěrce v povinných finančních výkazech, které následně podávají informace o celkové ekonomické situaci společnosti.  Víte, že pro každou osobu, nebo i firmu jsou povinnosti jiné? V tomto článku se dozvíte vše co potřebujete vědět o účetní závěrce.

Co je to účetní závěrka?

Účetní závěrku musí na základě zákona o účetnictví sestavovat všechny účetní jednotky. Jednotlivé finanční výkazy pak podávají informace nejen o finanční síle společnosti, ale i o jejím celkovém hospodaření. Účetní závěrka se dle zákona o účetnictví skládá z několika částí:

 • rozvaha (bilance)
 • výkaz zisků a ztrát
 • příloha (obsahuje doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát, způsoby ocenění a odpisování majetku či podrozvahovou evidenci pohledávek a závazků)

Některé účetní jednotky sestavují také

 • přehled o peněžních tocích
 • přehled o změnách vlastního kapitálu

Před samotnou účetní závěrkou zkontrolujte především:

 • zda se aktiva se rovnají pasivům
 • základní kapitál
 • hospodářský výsledek
 • zda máte zaúčtované všechny doklady
 • zda jste zaúčtovali veškeré daně
 • zda máte zaúčtovaný stav skladů, dodávky materiálu na cestě
 • je zařazený veškerý majetek
 • zůstatky v bance a v pokladně odpovídají účetnictví

Druhy účetní závěrky

 • řádná – sestavuje se zpravidla k poslednímu dni účetního období
 • mimořádná – sestavuje se ke dni, kdy společnosti zaniká povinnost vést účetnictví – před likvidací, nebo před vstupem do konkursu
 • mezitímní – slouží k zjištění aktuálního stavu společnosti v průběhu účetního období
 • konsolidovaná – sestavuje ji účetní jednotka, která je ovládající osobou a obchodní společností

Jaké náležitosti musí účetní závěrka obsahovat

Podle zákona o účetnictví musí účetní závěrka zahrnovat:

 • název obchodní společnosti nebo jméno u fyzických osob
 • sídlo, bydliště příp. místo podnikání, pokud se liší od bydliště
 • identifikační číslo
 • právní formu účetní jednotky (např. s.r.o., a.s. atd. )
 • předmět podnikání, za kterým byla účetní jednotka zřízena
 • rozvahový den – ke kterému se závěrka sestavuje
 • okamžik sestavení účetní závěrky
 • podpisový záznam

Rozsah účetní závěrky

Podle zákona o účetnictví se účetní jednotky dělí podle počtu zaměstnanců, hodnoty aktiv a obratu na:

 • velké 
 • střední
 • malé 
 • mikro

Velikost účetní jednotky následně rozhodne o tom, zda stačí využít zkráceného rozsahu, nebo musí sestavit účetní závěrku v plném rozsahu. Náležitosti pro účetní závěrku ve zkráceném rozsahu stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č 500/2002 Sb.

Podle zákona o účetnictví také záleží na tom, jestli má účetní jednotka zákonem stanovenou povinnost ověření závěrky auditorem.  Účetní jednotky, které tuto povinnost mají zahrnují účetní závěrku zpravidla do své výroční zprávy.

Kdy musí být účetní závěrka zveřejněna?

Jakmile je závěrka sestavena, musí být ještě schválená valnou hromadou do 6 měsíců od konce účetního období. Velké a střední účetní jednotky musí také závěrku zveřejnit zasláním na rejstříkový soud. Do 30 dnů od schválení pak střední a velké účetní jednotky závěrku musí zveřejnit zasláním na příslušný rejstříkový soud. Mikro a malé účetní jednotky, (které nemají povinnost ověření závěrky auditorem), nemusí zveřejňovat ani výkaz zisku a ztrát.

Pokud závěrku nezveřejníte, nedodržíte předepsané záležitosti, nebo nedojde k ověření auditorem, může vám být uložena i pokuta a to až do výše 3 % aktiv společnosti.

Nevíte si rady s účetní závěrkou? Naše společnost nabízí pro uživatele on-line účetnictví iÚčto také účetní služby a to včetně zpracování daňových přiznání, nebo účetní závěrky. Kompletní ceník námi nabízených služeb naleznete zde.

Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení