Vzdělávání zaměstnanců, kulturní a sportovní aktivity

Karolína Václavíková 23. 5. 2017

Na začátku tohoto článku Vás nejprve odkážeme na zákon, který upravuje možnost uplatnění nákladů zaměstnavatele a daňové úlevy u příjmu zaměstnance v oblasti odborného rozvoje a rekvalifikace zaměstnanců.

Pravidla pro zaměstnance

Od daně jsou osvobozeny nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců. Pokud by  příjmy spojené se vzděláním/rekvalifikací byly poskytovány formou mzdy, platu, odměny nebo jako náhrada za ušlý příjem, pak by se na ně osvobození nevztahovalo.

Pravidla pro zaměstnavatele

Jestliže zaměstnavatel uhradí další vzdělávání související s předmětem činnosti zaměstnavatele, jedná se u něj o daňově účinný náklad.

Shrnutí

Aby se pro zaměstnavatele jednalo o daňově účinný náklad a zároveň u zaměstnance o příjem osvobozený od daně z příjmů, musí být splněny tyto podmínky:

 • nepeněžní forma úhrady zaměstnanci (zaměstnavatel zasílá peněžní prostředky rovnou vzdělávacímu zařízení, ne na účet zaměstnance)
 • vzdělání/rekvalifikace musí souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele.

 

Při splnění těchto podmínek pro příjem osvobozený od daně z příjmu pro zaměstnance, nebude tento příjem zahrnován ani do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Středoškolské a vysokoškolské vzdělání zaměstnanců

Také náklady na středoškolské a vysokoškolské vzdělávání zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele jsou u zaměstnance osvobozeným příjmem a u zaměstnavatele daňově účinným nákladem.

 

A jak by to bylo se vzděláním zaměstnance, které by nesouviselo s předmětem podnikání zaměstnavatele?

V tomto případě by se postupovalo podle zákonného předpisu §6 odst. 9 písm. d) ZDP.

Může nastat situace, kdy víte, že zaměstnanec účetní firmy by stál o školení sommeliéra. V případě, že se zároveň rozmýšlíte i nad možností vyplatit tomuto zaměstnanci finanční odměnu, pak si propočítejte, která možnost vyjde obě dvě strany lépe. Pravděpodobně úhrada školení jako benefitu pro zaměstnance vyjde z hlediska daňových a pojistných odvodů lépe, než úhrada z čisté mzdy zaměstnance.

Jestliže bude takové vzdělání poskytnuté formou nepeněžní úhrady, pak u zaměstnance půjde o příjem osvobozený od daně z příjmu a toto plnění nebude započítáno do vyměřovacího základu pro pojistné.

Zaměstnavatel musí provést úhradu ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo zaúčtovat na účet nedaňových nákladů.

V takovýchto případech byste měli jako zaměstnavatel vědět, kterým „vzdělávacím benefitem“ uděláte zaměstnanci radost. V opačném případě vyjde Vaše snaha nazmar a zaměstnanec potěšen benefitem nebude.

 

Kultura, rekreace, tělovýchova

 

Vždy se jedná o daňově neúčinný náklad pro zaměstnavatele. Výdaj musí být hrazen z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo zaúčtován na účet nedaňový.

Rekreace

Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci za účelem benefitu rekreace je od daně z příjmu osvobozeno do částky 20 000 Kč za rok. Suma není započítávána ani do vyměřovacího základu pro pojistné. Nepeněžní plnění znamená zakoupení voucheru na ubytování, letenku, atd. Zaměstnanec má volnou ruku při výběru místa rekreace, formy rekreace i ve volbě cestovní kanceláře. Do čerpání této sumy může být započítána i úhrada za rodinného příslušníka.

 

Kulturní, zdravotnické a tělovýchovné benefity

 • používání zdravotnických zařízení
 • používání tělovýchovných a sportovních zařízení
 • vstupenky na filmová představení
 • vstupenky na divadelní představení
 • výstavy
 • muzea
 • galerie
 • návštěvy hradů a zámků
 • pronájmy tělocvičen a sportovišť
 • vstupenky do bazénů
 • vstupenky do fitness center.

 

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net
Autor: Ing. Marie Bohdalová

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení