Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Komu je určeno?

Okruh účetních jednotek je vymezen především právně, podmínkami uvedenými v § 9 zákona o účetnictví.

Jedná se o:

  1. účetní jednotky, které jsou povinny účtovat při splnění podmínek uvedených v § 19 odst. 9 a § 23a zákona o účetnictví podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství
  2. účetní jednotky z řad fyzických osob – podnikatelů, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu za předpokladu, že nemusí mít účetní závěrku ověřenou auditorem a
  3. účetní jednotky, které jsou právnickými osobami a mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; jedná se o
    • právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání (tzv. nevýdělečné organizace), přičemž u bytových družstev je vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podmíněno tím, že nemají – obdobně jako fyzické osoby – podnikatelé – povinnost auditu, a dále
    • právnické osoby, jejichž činnost je zcela nebo zčásti financována z prostředků státního rozpočtu (včetně územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí), přičemž u příspěvkových organizací je možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podmíněna souhlasem zakladatele.

Z výčtu je zřejmé, že účetnictví ve zjednodušeném rozsahu je určeno malým, případně některým středním podnikatelům z řad fyzických osob, nevýdělečným organizacím provozujícím obecně prospěšnou činnost nepříliš velkého a složitého rozsahu a organizacím a institucím státu nebo obecní samosprávy, jejichž účetnictví má specifický charakter.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Přechod z účetnictví v plném rozsahu na účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a naopak lze provést pouze k prvnímu dni účetního období následujícího po účetním období, v němž ke splnění nebo nesplnění podmínek došlo, nikoliv v průběhu tohoto období.

Hlavní zásady

Podstata účetnictví ve zjednodušeném rozsahu spočívá především v omezeném použití účetních metod a v užším rozsahu vykazování.

1. účetní jednotky mohou používat pouze skupinové syntetické účty podle závazné účtové osnovy uvedené v příloze příslušné vyhlášky

2. je možné spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize

3. je povoleno tvořit pouze opravné položky a rezervy podle zákona č. 593/1992 Sb.

4. ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou podle § 27 zákona o účetnictví není přípustné

5. může sestavit i účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu

6. účetní jednotka nemusí používat analytické a podrozvahové účty

Způsob vedení účetnictví

Zákon o účetnictví nestanovuje závaznou formu vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Může být vedeno ručně nebo zpracováváno pomocí výpočetní techniky. Při jeho vedení je možno postupovat klasicky, tedy prováděním záznamů do deníku, hlavní knihy, apod.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení