Inventarizace

Inventarizace slouží k ověření průkaznosti účetnictví. Předmětem inventarizace jsou veškerý majetek a závazky. Cílem inventarizace je:

  • ověřit stavy aktiv a závazků
  • ověřit reálné ocenění aktiv a závazků

Inventarizace zahrnuje:

  • zjištění skutečného stavu aktiv nebo závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou
  • porovnání skutečného stavu se stavem účetním
  • vyčíslení rozdílů
  • vypořádání rozdílů

Fyzická inventura

provádí se u hmotného popř. i u nehmotného majetku přepočítáním, přeměřením, zvážením, apod.

Dokladová inventura

provádí se u pohledávek a závazků (popř. u majetku, kde nelze provést fyzická inventura). Stav se kontroluje na základě dokladů (faktur).

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Inventarizace slouží k ověření průkaznosti účetnictví.

Zjištěné stavy se zapisují do inventurních soupisů, kde se porovnávají se stavy účetními a vyčíslují se rozdíly. Zjištěná manka nebo přebytky se musí vypořádat.

Inventurní soupis musí obsahovat podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností a osoby odpovědné za provedení inventarizace, způsob zjišťování skutečných stavů, ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury, okamžik zahájení a ukončení inventury a doklady nutné k jednoznačnému určení majetku a závazků.

Inventarizace se provádí k okamžiku, kdy účetní jednotka sestavuje řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku.

Alespoň jednou za účetní období se musí provést průběžná inventarizace, ale pouze u zásob, které jsou účtovány dle druhů a u hmotného movitého majetku, který nemá jasně dané místo, kam náleží.

Inventarizační rozdíly jsou rozdíly mezi skutečným stavem a stavem účetním. Účtují se do účetního období, za které se inventarizace provádí.

Manko (schodek) = skutečný stav je nižší než stav účetní

Přebytek = skutečný stav je vyšší než účetní

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby.

Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení