Nástrahy daňového přiznání a chyby poplatníků

Karolína Václavíková 18. 4. 2017

ucetnictvi

1) Nedodržení termínu podání daňového přiznání nebo plné moci v případě zpracování daňovým poradcem. Letos je termín pro podání daňového přiznání nebo plné moci: 3. dubna 2017. Pro ty, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce a odevzdá plnou moc, platí termín 3. července 2017.

2) Chybějící nebo naopak přebývající přílohy k daňovému přiznání.K základnímu tiskopisu přiznání připojte pouze Přílohy, pro které máte náplň (přiložení nevhodných dokumentů přidělá práci jednak vám, ale i správci daně). Toto platí i pro pokyny, které se na FÚ neodevzdávají. Naopak nezapomeňte přiložit potřebné přílohy jako např. potvrzení zaměstnavatele, potvrzení o studiu dětí, smlouvy o úvěru na bytové potřeby, potvrzení o zaplacení úroků, atd.

3) Vlastnoruční podpis tiskopisu přiznání a také na případné žádosti o vrácení přeplatku na dani. Pokud zapomenete podpis jednoho nebo druhého, musíte na FÚ osobně znovu.

4) Uplatnění odčitatelných položek a slev na dani – neznalost podmínek pro uplatnění může vést k neoprávněnému snížení daňové povinnosti nebo naopak jejich opomenutí Vás připraví o peníze. Odčitatelné položky snižují základ daně. Slevy na dani pak sníží samotnou daňovou povinnost.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Odčitatelné položky

 • Dary – v úhrnu nejméně 2 % ze ZD, alespoň 1 000 Kč, nejvýše 10 % ze ZD na účely vymezené zákonem;
 • Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru. Maximálně lze odečíst 300 000 Kč pro poplatníky jedné domácnosti;
 • Uplatnění odpočtu příspěvků na penzijní připojištění – lze uplatnit sumu přesahující 6 000 Kč odvedených za rok. Maximální výše 12 000 Kč;
 • Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace;
 • Úhrada za zkoušky za vzdělání.

Slevy na dani:

 • Na poplatníka – jediná sleva, která se nekrátí podle délky uplatnění v kalendářním roce
 • Na manželku – pokud žije ve společné domácnosti a neměla příjmy přesahující 68 000 Kč za rok. Zde pozor na příjmy, které se do jejích příjmů zahrnují a které se nezahrnují.
 • Invalidita prvního nebo druhého stupně
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenty

5) Špatná metodika výpočtu základu daně

Základ daně je rozhodující pro výpočet daňové povinnosti. Z tohoto základu se daňovou sazbou vypočítá daň.

Dílčí základ daně – pokud má poplatník různé druhy příjmů, tak pro každý druh příjmu jeho základ. Tyto dílčí základy se pak sčítají do celkového základu daně.

Základ daně může mít kladnou, zápornou nebo nulovou hodnotu. Kladná hodnota znamená zisk a záporná ztrátu. Ztrátu lze uplatnit pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu. U příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, z kapitálového majetku a u ostatních příjmů není možné ztrátu vykázat ani uplatnit – ZD u těchto příjmů může být buď zisk nebo nula.

Další rady pro zpracování a kontrolu DP

 • Nevyplněné nepoužité řádky, sloupce a oddíly pro jistotu proškrtněte;
 • Pozor na přenášení údajů z Příloh do samotného základního tiskopisu DP;
 • Kontrolujte si zaokrouhlení;
 • Opomenutí nebo úmyslné zamlčení příjmů – například zahraničních, o kterých si můžete myslet, že jsou nedohledatelné. Opak je pravdou. Aktivní mezinárodní spolupráce a výměna databází zdanitelných příjmů může toto zatajení odhalit;
 • Nezapomeňte vyplnit osobní údaje ani kontakt na Vás na přední straně.

 

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net
Autor: Ing. Marie Bohdalová

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení