Cash flow jako klíč k úspěchu při hospodaření s financemi

Petr Kubát 9. 3. 2023

Co je to cash flow?

Výkaz o peněžních tocích. Jinými slovy cash flow, je výkaz, který je povinnou součástí účetní uzávěrky. Kromě byrokratického výkazu se jedná ale také o ukazatel a výpovědní hodnotu toho, jak se podniku daří. Zisk totiž není vždy nutně vše a není dobré ho brát jako ukázku úspěšného podniku. U cash flow je potřeba se zajímat nejen o uskutečněné zisky, ale stejně taktéž o uskutečněné náklady, které byly podnikem reálně provedeny. Jedná se tedy o jakousi bilanci příjmu a výdajů. Ačkoliv výkaz cash flow většinou zpracovává automaticky účetní software, znalost toho, jak správně vést cash flow se hodí nejen podnikateli, který chce správně hospodařit s financemi, ale i malým, začínajícím podnikům.

Proč? Odpověď je více než snadná. Hotovost je totiž to, co pomáhá jakémukoliv podnikání přežít. Ve chvíli, kdy nebudete mít dostatečný přiliv finančních prostředků nemůžete pokrýt měsíční výdaje anebo uvažovat o rozšíření již stávajícího podnikání.

Již zmíněná bilance výdajů a nákladů musí být v případě cash flow započítaná pouze z prostředků, které se vám fyzicky již přičetli na účet, a stejně tak prostředky, které se vám již z účtu odečetly. Nelze tedy do cash flow započítávat takové částky, které byly teprve vyfakturovány nebo které máte v plánu teprve uhradit.

 

Co vše je v cash flow zahrnuto?

Ve výkazu jsou zahrnuty tři struktury, které by po vzájemném sečtení měli ukázat na čistý finanční tok. Počítáme mezi ně provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti.

 

  • Provozní činnosti

To jsou všechny běžné obchodní činnosti. Takové, kdy vaše finanční příjmy zahrnují příjmy z prodeje, úroky, a i případné dividendy, které obdržíte. Oproti tomu odtoky finančních prostředků v rámci této struktury představují provozní výdaje jako například mzdy nebo kancelářské náklady. U takových výdajů tedy nelze přesně zařadit do investičních či finančních činností.

 

  • Investiční činnosti

Jak název struktury napovídá, zde jsou zahrnuty takové obchodní činnosti, u kterých se jedná o získání či ztrátu peněžních prostředků skrze krátkodobé a dlouhodobé investice. Můžete si přestavit třeba peníze, které získáte prodejem majetku jako například pozemky, zařízení nebo budovy. U odchozích financí tomu tak bude naopak u nákupů pozemku, budov či jiných investičních aktiv.

 

  • Finanční činnosti

Jedná se o získávání peněz především z dluhů nebo akcií a splácení tohoto dluhu. Přítoky označujeme například jako peníze, které jste půjčili a odtoky například výplaty dividend či uhrazování dluhu.

 

Cashflow podnikatel

 

Držet oči na kapitálu se vyplatí, aneb jaké výhody to obnáší?

 

Nedojdou vám peníze

To je bezpochyby jedna z největších výhod. Ve chvíli, kdy se vám bude dařit správně řídit finanční toky, umožníte si předvídat, kolik peněz můžete do svého podniku pravidelně přinášet a budete mít jistotu, že to bude vždy více, než budete potřebovat utratit

 

Vaši zaměstnanci dostanou zaplaceno včas

Dobré ocenění zaměstnance za to, že udržují váš podnik v neustálém chodu je jedna ze stěžejních prospívajících činností, kterým se dá ovlivnit nejen dobrá atmosféra v podniku, ale i vzbudit důvěra a jistota. Péče o zaměstnance je nezanedbatelná a držet si dobré zaměstnance je klíčové. Proto je včasné vyplácení zaměstnanců nejen správné, ale dává i smysl v obchodním měřítku.

V případě, že budete dobře řídit finanční tok, nebudete se muset starat o to, zda zaplatíte svým zaměstnancům včas, protože si vytvoříte dostatečný prostor na odkládání hotovosti a vyplácení odměn.

 

Klid na duši, klid v hlavě

Co je víc stresujícího, než nedostatek peněz? Odpověď by se ve světě podnikání nehledala lehko. Když zvládnete dobře řídit své peněžní toky, nebudete se muset obávat, zda vyjdete s penězi, protože budete mít v bance dostatek peněz na splnění všech svých závazků.

Na stres si obzvlášť dávejte pozor, nejen že rozhodně není zdravý prospěšný, ale může také ovlivnit způsob, jaký řídíte svou firmu a může mít pak škodlivý vliv na zaměstnance, ale i zákazníky. Řiďte efektivně svůj podnik a soustřeďte se na zábavnější věci!

 

Čas na rozvíjení podnikání

Každý začínající podnikatel si přeje hlavně to, aby jeho podnik prosperoval. Efektivní řízení peněžních toků tak může zabránit finanční zkáze a vy tak budete moci říct své „ano“ novým příležitostem k růstu. Budete schopni řešit rychle případné nedostatky, nastavíte své podnikání na budoucí růst a vytvoříte si jistotu, že budete schopni platit své účty včas.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Jak mohu vypočítat cash flow?

Známé jsou dvě metody. Přímá a nepřímá.

 

Přímou metodou

Sčítáte všechny hotovostní platby a příjmy, a to včetně hotovostí placených dodavatelům, hotovosti přijatých od zákazníků a hotovosti vyplacené ve mzdách. Tato metoda je jednodušší pro malé podniky, které používají metodu hotovostního účetnictví.

 

Nepřímou metodou

Vypočítáváte pomocí úpravy čistého zisku tak, že přičtete nebo odečtete rozdíl vyplývající z nepeněžních transakcí. Nepeněžní položky se projevují změnami aktiv a pasiv společnosti v rozvaze mezi jednotlivými obdobími. Účetní proto zjistí veškeré přírůstky a úbytky na účtech aktiv a pasiv, které je pak potřeba zpětně přičíst nebo odečíst od údaje o čistém zisku, abyste mohli určit přesný odliv nebo příliv peněžních prostředků.

 

Nakonec přikládáme pár tipů, které vám mohou pomoci lépe zvládat řízení peněžních toků:

 

  1. Čím rychleji odešlete fakturu, tím rychleji dostanete zaplaceno

Nejde samozřejmě o pravidlo, jelikož podstatnou součást taktéž tvoří doba splatnosti, nicméně se s těmito všemi faktory obeznamte a nastavte je tak, aby to bylo toku prostředků prospěšné. Pokud je váš současný proces fakturace zdlouhavý, zkuste si zajistit cloudovou účetní aplikaci s atraktivními a snadno tvořitelnými fakturami.

  1. Udržujte si hotovostní rezervy na pokrytí neočekávaných výdajů nebo výpadků

  1. Výdaje udržujte na minimu

Již jsme zmínili, že řízení peněžního toku není jen o tom, aby do pokladny přicházelo více peněz. Snažte se tak snížit hotovost, která z vašeho podniku odchází. Můžete tak udělat například pomocí omezení zbytečných výdajů, zefektivněním obchodních procesů, nákup efektivnějších zařízení anebo zvážení leasingu zařízení.

  1. Otevřete si spořící účet pro podnikatele

  1. Nespěte, pozorujte!

Věnujte svou pozornost každodenním objednávkovým činnostem. Můžete tak mapovat zásadní informace, které by pro vás mohli být pomocníkem v předvídání budoucího prodeje.

  1. Technologie

Využijte účetní nástroje, aplikace či technologie, které vám pomohou získat přehled o peněžních tocích

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení