Kurzové rozdíly v účetnictví

Kurzové rozdíly vznikají u pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně či závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně a při pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.

Ke kurzovým rozdílům dochází v důsledku nesouladu kurzů mezi obdobími, se kterými souvisí jednotlivé účetní případy. To znamená, že pohledávku či závazek musíme vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury a u závazku v den, kdy faktura došla, ale i v den, kdy byla zaplacena faktura, a to již máme jiný kurz. Takto vzniklý kurzový rozdíl ovlivňuje hospodářský výsledek a je daňově účinný.

Přepočet na českou měnu musíme provádět při účtování:

 • pohledávek a závazků
 • cenných papírů
 • cenin
 • derivátů
 • valutových pokladen
 • podílů v obchodních společnostech
 • opravných položek a rezerv, které jsou vyjádřeny v cizí měně.

 

Majetek a závazky se oceňují:

 • k okamžiku uskutečnění účetního případu,
 • ke konci rozvahového dne a nebo
 • k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.

 

Každá firma si stanoví zásady pro používání kurzů pro přepočet a může si vybrat z následujících variant:

 • pevný kurz – je platný po určité období, o kterém rozhoduje účetní jednotka, a nebo
 • aktuální (denní) kurz, tj. kurz vyhlášení ČNB – použije se kurz vyhlášený ke dni uskutečnění účetního případu nebo kurz vyhlášený k předcházejícímu dni.

 

Účtování kurzových rozdílů je upraveno v zákoně o účetnictví, ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., a v ČUS č. 006 – Kurzové rozdíly.

Kurzové rozdíly účtujeme na výsledkové účty:

 • 563 – Kurzová ztráta – vzniká, když je aktuální kurz vyšší než kurz předchozí = vzniká náklad
 • 663 – Kurzový zisk – vznikne, když je aktuální kurz nižší než kurz předchozí = vzniká výnos

Každá účetní jednotka musí na konci účetního období přecenit závazky, pohledávky a cizí měnu aktuálním kurzem ČNB a zaúčtovat případné kurzové rozdíly.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku